متقاضیان استخدام


کلیه متقاضیان  استخدام  اعم از هیات علمی و استاد مدعو در دانشگاه  لازم است جهت تشكيل پرونده ، با مداركی شامل : سه قطعه عكس ، كپي شناسنامه خود و همسر از تمامي صفحات ، كپي كارت ملي ، كپي آخرين مدرك تحصيلي ،( كپي گذرنامه از صفحه اول و صفحاتي كه سفر داشته اند  ، ویژه اعضای هیات علمی ) به اداره حفاظت پرسنلی اداره كل حراست مراجعه تا متعاقب آن نسبت به پاسخ استعلام اقدام گردد .

  

 

 

فایل ها