حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در هر پدیده‏ای می‏باید براساس تعاریف و سازوکارهای منظم و حساب شده صورت پذیرد. امروز نیز حراست در دستگاه ها وسازمانها در آغاز راه حرفه‏ای شدن است و راهبردهای مناسبی را می‏طلبد تا از وضعیت حاضر به وضعیت مطلوب که همانا تفکر حرفه‏ای، تحلیل حرفه‏ای، عملکرد حرفه‏ای و بازخورد حرفه‏ای است برسد. استراتژی‏ها شکل‏ دهنده برون‏دادهای کوتاه مدت و بلندمدت سازمانی و بیانگر روح حرکت جمعی سازمان و مسیر اصلی این حرکت است.


  • طبق این استراتژی سه مسئله پیش روی حراست ها در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب ورسیدن به راهبردهای مناسب  قرار میدهیم..

الف) چه اهدافی باید محقق گردد

ب) روی کدام فرایندها و محورهای عملکردی باید تمرکز کرد.

ج) چگونه برای بهره برداری از فرصت های محیطی و مواجهه با تهدید‏های محیطی به منظور ارتقای سطح بهره وری سازمان باید اقدام کرد و چه فعالیت‏هایی انجام گیرد.


  • استراتژی به واقع نوع نگاه مدیران ارشد سازمان به مسیری تعبیر می شود که می باید طی گردد تا اهداف، رسالت‏ها و مأموریت‏های سازمان به سرانجام رسد. جالب اینجاست که این نکته‏ها در مورد نهادی همانند حراست از ظرافت خاصی برخوردار است که در دل خود تنوعی ویژه دارد. برای حراست، رسیدن به اهداف و نتایج بلند مدت درون یک سازمان نیازمند مبادرت به به‏ کارگیری انواعی از استراتژی‏های مختلف در سطوح متفاوت از مدیران ارشد سازمان گرفته تا پائین‏ترین رده‏های کاری است.

  • بدیهی است تدوین و اجرای استراتژی‏ها نیازمند سبک و سیاق ویژه است که بدان مدیریت استراتژیک یا راهبردی گویند. مدیریت استراتژی فعالیت های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‏ها، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی در نهایت کنترل فعالیت‏های انجام شده را در بر می‏گیرد. 
  • مفهوم مدیریت استراتژی برای حراست‏ها شامل دو سطح کلان سازمان یعنی تحلیل استراتژی‏های کلان سازمان در مأموریت‏های خود و نظارت بر آنها و دیگری تدوین استراتژی برای رفتار حراستی و پیشبرد مأموریت‏های حراستی است که به آن خواهیم پرداخت.

فایل ها