پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 722
بازديدکنندگان امروز: 32
کل بازديدکنندگان: 75902
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.3588 ثانيه
قوانین مربوط به ایثارگران

خلاصه‌ای از قوانين و مقررات مهم مربوط به جانبازان

 
 

 

 

 

قانون حالت اشتغال:

به استناد اين قانون مصوب 30/6/72 و آئين‌نامه اجرائـی آن بــه شمــاره 9866/ت245هـ مصوب 2/7/73 و برابر مفاد آن جانبازان بالای 25% از کار افتاده کلی، با تائيد کميسيون پزشکی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت برابر با يک فرد شاغل در دستگاه‌های دولتی از حقوق و مزايای مربوطه بر خوردار می گردند. 

حق پرستاری:

به استناد تبصره 4 قانون بودجه سالهای 78- 79 و80و همچنين قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، حق پرستاری مشمول آندسته از جانبازان 50% به بالا و اعصاب و روان و شيميائی حاد می‌گردد که برابر تشخيص کميسيون پزشکی بنياد لازمست از آنان پرستاری و مراقبت به عمل آيد.ميزان حق پرستاری با توجه به ميزان نياز به مراقبت بر مبنای حداقل حقوق و مزايای کارگری (قانون کار) و ضرايب تعيين شده توسط سازمان امور جانبازان پرداخت می‌گردد. 

واگذاری خودرو:

بنا به مصوبه هيئت محترم وزيران در تاريخ 15/12/78 و آئين‌نامه اجرائی قانون واگذاری خودرو به شماره 10131/ت22893هـ مورخ 16/3/79 به جانبازان بالای 50% برای يکبار يکدستگاه خودرو واگذارمی‌گردد بر اساس اين قانون شرکت ايران خودرو موظف گرديده، سالانه 4000دستگاه خودرو پيکان، سهميه جهت جانبازان در نظرگرفته و تحويل نمايد. مطابق اصلاحيه قانون، 40% تخفيف از قيمت کل و60% تسهيلات (وام) از منابع بودجه کشوری به جانبازان تحويل می‌گردد. 

  بيمه عمر و حوادث:

بازماندگان جانبازان متوفی که سن آن‌ها حداکثر70سال باشد و فوت آن‌ها ناشی از خودکشی نباشد بر اساس مصوبه شمــاره 47698/ت20126/هـ مورخ 17/7/78 مبلغ000/000/30ريال توسط شرکت بيمه ايران پرداختخواهدشد. همچنين به بازماندگان جانبازانی که بر اثر حادثه دچار نقص عضو يا از کارافتادگی کلی گردند مبلغ سی ميليون ريال (000/000/30) و در صورت نقص عضو جزئی ضريبی از مبلغ سی ميليون ريال پرداختخواهدشد. و برای جانبازان بالای 50% مبلغ غرامت فوت و حادثه 50 ميليون ريال می‌باشد

کمک معيشت:

به استناد قانون بودجه سال های 1381- 1380به آن دسته از جانبازان بالای 50% از کار افتادگی کلی مبلغی به عنوان کمک به هزينه‌های زندگی و مايحتاج ضروری پرداختمی‌گردد. 

بيمه تکميلی:

کليه جانبازان دارای درصد از کار افتادگی ناشی از جنگ تحميلی و انقلاب اسلامی و نيز خانواده جانبازان 25% و بالاتر بر اساس بندج ماده 37 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/79 به شرح زير تحت پوشش بيمه تکميلی قرارگرفته و از مزايای آن بهره‌مند میگردند. ماده 37 بندج قانون برنامه سوم «تامين100% هزينه بيمه‌همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها توسط دولت» 

مناسب سازی محيط و اماکن عمومی: 

ماده193 بندج – ارتقاء سطح کيفی و کمی خدمات توانبخشی مناسب‌سازی محيط و اماکن‌عمومی و استفاده رايگان از آمبولانس جهت جانبازان70% قطعنخاعی.

مسکن جانبازان: 

ماده 139 بندج از ق- ب – س در خصوص جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر اعطای تسهيلات بانکی جهت خريد و يا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود. 

ماده 141 – به‌منظور حمايت از ايثارگران و جانبازان دولت مکلف است مشکل مسکن آنان را تا پايان برنامه پنج ساله سوم به طور کامل حلنمايد. 

 آمـوزش:

بند (ب و ج ) از ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه اذعان می دارد: 

جانبازان بالاي25% به طور کامل از پرداخت کامل شهريه در دوره های شبانه و دورههای خاص معاف بوده و همچنيـن فرزنـدان جانبازان 25% به بالا که عدم تمکـن مالـی آن‌ها حسب مورد به تائيـد دستگاه‌های ذيربط ميرسد از پـرداخت شهريه معاف می‌باشند. 

معافيت از خدمت نظام وظيفه:

به مشمولان نظام وظيفه دارای شرايط خاص بر اساس مقررات اعطای امتيازات ويژه مصوب سال 75 و متعاقباً با پيشنهاد ستاد کل نيروهای مسلح و تائيد مقام معظم رهبری در تاريخ 30/7/80به شماره 23/14/201/م/4ن که برای سه سال ديگر تمديد گرديد امتيازات زير به مشمولان جانباز اعطاء می‌گردد. 

1- يکی از فرزندان جانباز 40% و بالاتر 

2- کليه مشمولان جانباز بالای 15% 

قانون پرداخت حقوق و مزايا به جانبازان بسيجی:

به موجب ماده 175 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آندسته از جانبازان بسيجی و وظيفـــــه که به سبب آسيبهای وارده قدرت ادامه خدمت را از دست میدهند (در صورتی که مشمول قانون حالت اشتغال قرار نگيرند)از حقوق ماهانه بر خوردار میگردند. (اين قانون اجرا نمی گردد.

 

قانون تسهيلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاباسلامی مصوب 31/3/74: 

ماده 4- کليه دستگاه‌های مشمول اين قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصويب اين قانون در خدمت آن دستگاه بودهاند فقط برای يکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند. 

ماده 6- دستگاه‌های مشمول اين قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز ( براساس استعلام از مراجع ذيربط) به حداکثر شرايط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمايند. 

ماده 7- بمنظور بهره‌برداری مناسب از نيروی کار و حفظ شوون جانبازان، دستگاه‌های مشمول اين قانون مکلفند از خدمات ايشان در مشاغلی که متناسب با وضعيت جسمی و روانی آنان بوده‌استفاده نمايند. 

ماده 8- دستگاه‌های مشمول اين قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامی جانبازان غير رسمی خود حسب درخواست آنان وپس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمی، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند. 

ماده9- ميزان کسر ساعات کار کليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانائی آنان در آئين نامه اجرايی اين ماده مصوب هيأت وزيران پيش بينی شده است.

- آئين‌نامه اجرای مواد 9 و 11 موضوع چگونگی اجرای مواد مذکور را نسبت به کسر ساعات کار جانبازان مستخدم دستگاه ها و چگونگی محاسبه آن به عنوان اضافه کار، افزودن بر مرخصی و يا سنوات خدمتی روشن می نمايد.

ماده10- واحدهای غيردولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد(50%) حق بيمه کارفرمايی شاغلين خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد(50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بيمه فوق خواهد بود. 

ماده11- ميزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه‌های مشمول اين قانون که عهده‌دار پرستاری و مراقبتهای ويژه جانبازان می گردند( بنابر رای کميسيون پزشکی بنياد ) تا حداکثر نصف ساعات کارهفتگی مقرر با استفاده از مزايای کامل قانونی تقليل خواهد يافت0

ماده12- به‌منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کليه دستگاه‌های مشمول اين قانون مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزشهای کوتاه مدت، با ادامه تحصيل جانبازانی که در استخدام دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهی به صورت ماموريت آموزشی تمام وقت يا نيمه وقت موافقت نمايند.جانبازان ياد شده از کليه حقوق و مزايای مربوط بهره‌مند خواهند شد. 

- آئين‌نامه اجرايی ماده 12 مصوب 2/8/78 هيأت وزيران موضوع ماموريت آموزشی جانبازان دانشجو و حفظ پست سازمانی آن‌ها وخدمت دو برابر مدت آموزشی برای استفاده کننده و حداکثر ميزان ماموريت آموزشی را مشخص  می نمايد. 

ماده13- دستگاه‌های مشمول اين قانون مکلفند در اعطای تسهيلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمايند يا می‌توانند زمينه اعطای آن را از سوی دستگاه‌های ديگر فراهم آورند جانبازان را در اولويت قراردهند. (نحوه و ميزان تسهيلات در آئين نامه اجرائی مصوب هيأت وزيران پيش بينی شده است.

ماده14- کليه دستگاه‌های مشمول اين قانون مکلفند به‌منظور رسيدگی هر چه بهتر به جانبازان انقلاب اسلامی، يکی از واحدهای تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرايی دستگاه را موظف به رسيدگی به امورجانبازان نمايند.

ماده15- آندسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخيص کميته تخصصی متشکل از نمايندگان بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامی به دليل ضايعات ناشی از جانبازی فوت می نمايند«شهيد» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط تحت پوشش بنياد شهيد قرار می گيرند. 

ماده16- بنياد مجاز است کميسيونی را بنام کميسيون رسيدگی به شکايات جانبازان تشکيل و حسب مورد نسبت به رسيدگی به شکايات جانبازان از عدم اجرای صحيح اين قانون در دستگاه مربوطه اقدام نمايد. 

ماده17- آن دسته از جانبازانی که قبل از تصويب اين قانون اشتغال به کار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگر به نحوی از انواع استخدام مشغول به کار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با موارد پيش‌بينی شده در اين قانون و پرداخت کليه حقوق و مزايای مربوط اقدام نمايند. 

ماده 18- کليه دستگاهها مکلف به احتساب يک مقطع تحصيلی بالاتر از نظر امتيازات شغلی و سايرامتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزايای آنان را مطابقت نمايند. 

ماده19- کليه دستگاه‌های مشمول اين قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی که به تأئيد کميسيون پزشکی بنياد رسيده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزايای کامل آن‌ها اقدام نمايند.

 

آئين‌نامه اجرايی ماده 12 قانون تسهيلات مصوب 8/3/80 هيئت وزيران 

  خلاصه آئين‌نامه

با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتهای شغلی جانبازان و تکليف دستگاه‌ها مبنی بر اعزام مستخدم جانباز جهت طی دورههای آموزشی با حفظ پست سازمانی يا پست همطراز و پرداخت حقوق و مزايای مستمـــر وتسهيلات و مزايای بهره وری، عيدی، کمک‌های نقدی و غيرنقدی و تکليف جانبازان استفادهکننده از ماموريت آموزشی مبنی بر پرداخت مزايای دريافتی درصورت عدم موفقيت در دوره آموزشی و يا اخراج با عذرغير موجه از اهم مسائل آئين‌نامه مربوطه می‌باشد

آئين‌نامه اجرايی ماده 13 قانون تسهيلات مصوب 15/8/79

  خلاصه آئين‌نامه

 تامين مسکن جانبازان 25% به بالا، تهيه زمين يا واحد مسکونی به صورت اجاره به شرط تمليک برای 32000نفر طی برنامه زمانبندی شده پنج ساله با تـوافق بنياد با توجه به سياست های کلی کشور و تکليف سازمان مديريت برنامه‌ريزی کشور ( پيش‌بينی در لوايح بودجه) در هر سال با هماهنگی بنياد و وزارت مسکن و بانک مرکزی جهت تخصيص وام مسکن جهت 16000نفر در سال با سود4% و تکليف وزارت کشور و شهرداريها بر واگذاری بخشی از غرفه های ميادين ميوه و تره بار، بازارچه ها و کيوسکهای مطبوعاتی و تخفيف بهای بليط هواپيما و قطار به ميزان 50% و همراه جانباز با تشخيص بنياد و تکليف وزارت نيرو مبنی بر معافيت از پرداخت هزينه مصرفی برق جانبازان 50% به بالا تا 80کيلو وات ساعت در مناطق غير گرمسيری و 100کيلووات در مناطق گرمسيری و50% تخفيف بهای حق انشعاب برای جانبازان 25% به بالا تا حد کنتور25 آمپر تک فاز برای يکبار و50% حق انشعاب آب برای يک واحد مسکونی متعارف برای يکبار و حق انشعاب گاز به طور رايگان برای جانبازان 25% به بالا تا حد کنتورG6   برای يکبار و اختصاص بخشی از ظرفيت تختهای بستری بيمارستان‌ها به جانبازان واختصاص سهميه حج و زيارت سالانه تا هزار نفر با اولويت جانبازان بالای 50% واختصاص بخشی از ظرفيت دوره های آموزشی فنی و حرفه‌ای از سوی وزارت کار به جانبازان، اولويت واگذاری زمين و بذرو کود و غيره جهت کشاورزی واختصاص يک خط تلفن ثابت برای جانبازان25% به بالا و خط همراه به جانبازان 50% به بالا خارج از نوبت و اختصاص بخشی از ظرفيتهای سالنهای ورزشی به جانبازان از سوی سازمان تربيت‌بدنی و اختصاص5% از ظرفيت استخدامی دستگاه ها به جانبازان ازامتيازات و اهم موضوعات آئين‌نامه می‌باشد. 

 آئين‌نامه اجرايی قانون حـالت اشتغال: 

اعضای هيئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و قضات مشمول اين آئين‌نامه هستند، از تاريخ تصويب قانون (30/6/72) حقوق حالت اشتغال مشمولان اين آئين‌نامه همانند مستخدمان شاغل همطراز تعيين می‌گردد و همواره از دو گروه يا درجه بالاتر از گروه يا درجه استحقاقی استفاده می نمايند. در صورت فوت جانباز قبل از رسيدن به سن بازنشستگی از تاريخ فوت تا رسيدن به سن بازنشستگی حقوق و مزايا يا مستمری دريافت می نمايند. 

آئين‌نامه اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان: 

کليه دستگاه ها که مشمول اين قانون می‌باشند در صورت درخواست کتبی جانباز به شرط داشتن بيست سال تمام خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و ساير شرايط مندرج در اين آئين‌نامه و تصويب شورای امور اداری و استخدامی به استثنای مشمولين قانون کار می توانند بازنشسته نمايند. 

قــانــون حقوق والدين بازنشستـــــه و وظيفه و مستمریبگير شهدا و جانبازان و مفقودين مصوب 20/9/67

والدين شهدا و مفقودين و جانبازان در صورتی که در اجرای قانون استخدام کشوری استحقاق دريافت حقوق بازنشستگی يا وظيفه از کار افتادگی را داشته باشند مخيرند که از حقوق بازنشستگی، وظيفه از کار افتادگی مقرره براساس قانون استخدام کشوری برخور دار گردند. 

قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه کسب مصوب13/12/68: 

وزارت بازرگانی مکلف است با رعايت بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب جانبازان که دارای محل کسب ملکی يا اجارهای می‌باشند اقدامنمايد. مشمولين اين قانون نبايستی دارای شغل ديگری بوده و يا موافقت اصولی گرفته باشند. 

تصويب نامه راجع به تسهيلات و تخفيف در بهای بليط مسافرتهای هوائی داخلیوخارجی به خانواده درجه اول جانبازان قطعنخاع مصوب 13/4/72:

تسهيلات و تخفيفهای مقرر در بهای بليط مسافرتهای هوايی داخلی و خارجی جانبازانی که به دليل قطع نخاع يا درصد بالای معلوليت به تنهايی قادر به مسافرت نبوده و نياز به مراقبت در طول سفر را دارند و بهای بليط يک نفر همراه (ترجيحاً از خانواده درجه اول ايشان

قانون ايجاد تسهيلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب30/11/67 مجلس شورای اسلامی: 

به موجب اين قانون وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فنآوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کليه سازمان هائيکه شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند40% سهميه ظرفيت پذيرش دانشجويی خود را در رشته‌های کاردانی و کارشناسی و20% سهميه پذيرش خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به جانبازان 25% و بالاتر و خانواده آن‌ها که بترتيب 75% از قبولی آخرين دانشجوی پذيرفته شده را در مقطع کارشناسی و 80% نمره آخرين قبولی را در رشته‌های کارشناسی ارشد و بالاتر به دست آورند اختصاص دهند.